Gå direkt till sidans innehåll

Axån

Foto: Sara Lee
Foto: Sara Lee
Delområde SE. 4.1. 1

Axån är en av huvudgrenarna i Kagghamraån och är en vattenförekomst (Kagghamraån-Axån) som omfattar sjöarna Malmsjön, Gölan och Axaren. Vattendraget har sin upprinning i Skälbyån i Södertälje och ansluter i Rosenhill till Norrgaån, där egentliga Kagghamraån börjar. Ån är utdikad och omfattas av markavvattningsföretag. Den har sedan länge förlorat sitt naturligt slingrande lopp och är uträtad i hela sin sträckning. Markanvändningen i avrinningsområdet består till största delen av skog men också av en relativt stor del jordbruksmark. Även arealen tätort är relativt stor jämfört med andra delar av Kagghamraåns avrinningsområde.

Ån benämns Axån efter Malmsjöns utlopp och fram till sammanrinningen med Norrgaån. I Axån ingår sjöarna Gölan och Axaren. Nedanför Malmsjöns utlopp kommer ett mindre biflöde från en golfbana i norr. Där leds vattnet genom en serie dammar, vilka ger en möjlighet till ökad biologisk mångfald. Bevattningsvatten tas från dammarna och vilket gör att näring återförs till golfbanan.

Axågrenen är den del av Kagghamraån som har utsatts för störst mänsklig påverkan. Malmsjön har länge varit övergödd och har bl.a. påverkats av ett avloppsreningsverk som lades ned 1974, lakvatten från en tipp i Södertälje, jordbruk, enskilda avlopp och en golfbana. Vid millennieskiftet anslöts enskilda avlopp och gemensamhetsanläggningar som belastade sjön. Fosforfällning gjordes i sjöns bottensediment 2007, vilket ledde till minskat näringsläckage från bottensedimenten och förbättrad vattenkvalitet i utloppet. Tendensen är dock att halterna av fosfor återigen börjat stiga.

Uppdaterad: 2023-12-08