Natur

Naturen i Botkyrka är varierad med många skogsområden, berg, sjöar och öppna odlingslandskap från Mälarstranden i norr till Skanssundet och Östersjön i söder. Det innebär många olika livsmiljöer för djur och växter, så kallade biotoper, varav vissa hyser mycket höga biologiska värden. Här finns också stora möjligheter till ett givande friluftsliv och en god boendemiljö.

Delområden

Skyddad natur

DelområdeSE.3.1 Statistik över skyddade naturområden i Botkyrka.
Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Biologisk mångfald

DelområdeSE.3.2 Bevarandet av en hög biologisk mångfald är grundläggande för en hållbar utveckling. Det finns många tecken som tyder på att den biologiska mångfalden minskar. Ett par uppföljningsredskap är ArtDatabankens rödlista och Artportalen.
Trend:  4 av 4 indikatorer har en positiv trend

Dokument

Naturvårdsprogrammet för Botkyrka kommun beskriver naturen i kommunen. Här hittar du också förslag på bevarande- och utvecklingsåtgärder.
Huvudområde SE.3
Kontakt:
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2020-05-25
Miljöbarometern