Miljöbarometern

Miljötillståndet i Botkyrka

Miljöbarometern är ett verktyg för att samla och redovisa information om miljötillståndet i kommunen. Det ger alla som är intresserade en möjlighet att följa hur miljön i Botkyrka utvecklas. Miljöbarometern är uppbyggd på ett antal indikatorer som var och en säger något om miljötillståndet. Trenderna för hur de olika indikatorerna utvecklas symboliseras av tre olika färger, se här nedan.

Huvudområden

Klimat

HuvudområdeSE.1 Klimatförändringarna innebär bland annat att Stockholmsområdet kommer att få varmare och regnigare vintrar samt torrare somrar. Under sommarhalvåret beräknas värmeböljorna bli längre och inträffa oftare. Forskning visar att höga medeldygnstemperaturer påverkar hälsan negativt och ökar dödligheten.
Trend:  5 av 7 indikatorer har en positiv trend

Luft

HuvudområdeSE.2 Utomhusluften i Botkyrka är av bra kvalitet på de allra flesta platser. Det är framför allt i närheten av de stora trafiklederna som halterna av luftföroreningar kan vara förhöjda. Luftföroreningsmätningar och inventering av lavar och kronutglesning på granar visar att luftkvaliteten förbättrats sedan 1980-talet, men att utsläppen från vägtrafiken inte minskat under de senaste åren.
Trend:  4 av 6 indikatorer har en positiv trend

Vatten

HuvudområdeSE.4 Botkyrka kommun gränsar i norr till Mälaren och i söder till Östersjön. Landytan kan huvudsakligen indelas i två avrinningsområden. De är Tumbaåns avrinningsområde vars sjösystem mynnar i Mälaren och Kagghamraåns avrinningsområde vars sjösystem mynnar i Östersjön. Inom de båda sjösystemen finns över 30 sjöar och ett stort antal vattendrag. Det finns stora mängder grundvatten av god kvalitet i de båda mäktiga rullstensåsar som löper från norr till söder parallellt genom kommunen.
Trend:  6 av 33 indikatorer har en positiv trend

Avfall och återvinning

HuvudområdeSE.5 Avfall har blivit en viktig resurs i vårt samhälle. Källsorterat material kan återanvändas som det är eller återvinnas i nya produkter eller som energi. Organiskt avfall kan till exempel användas för att producera biogas och kompostjord. Brännbart avfall kan ge fjärrvärme och elektricitet via våra kraftvärmeverk.
Trend:  1 av 4 indikatorer har en positiv trend

Natur

HuvudområdeSE.3 Naturen i Botkyrka är varierad med många skogsområden, berg, sjöar och öppna odlingslandskap från Mälarstranden i norr till Skanssundet och Östersjön i söder. Det innebär många olika livsmiljöer för djur och växter, så kallade biotoper, varav vissa hyser mycket höga biologiska värden. Här finns också stora möjligheter till ett givande friluftsliv och en god boendemiljö.
Trend:  5 av 5 indikatorer har en positiv trend

Bostad och hälsa

HuvudområdeSE.6 Inom det här huvudområdet kommer du så småningom att finna mer information och statistik över den bostadsnära miljön och företeelser i denna miljö som är relaterade till människors hälsa.
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Kemikalier och miljögifter

HuvudområdeSE.7 Giftfri miljö är ett av de mål som riksdagen har satt upp för framtiden. Ämnen i miljön som skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen ska vara nära noll och för naturligt förekommande ämnen ska halterna ligga nära bakgrundsnivåerna.
Trend:  6 av 7 indikatorer har en positiv trend

Transporter

HuvudområdeSE.9 Transporter är en av de sektorer som kräver mest energi i kommunen. Energitillförseln till transportsektorn sker till största delen via förbränning av fossilbränslen, vilket orsakar stora koldioxidutsläpp. Fordonstrafiken medför också buller och utsläpp av bland annat kvävedioxid och partiklar.
Trend:  8 av 16 indikatorer har en positiv trend

Energi

HuvudområdeSE.8 Den största energianvändningen i Botkyrka sker inom transport- och bostadssektorn. Transportsektorn i kommunen är klart beroende av fossila bränslen. Endast ett fåtal procent av sålda drivmedel i kommunen är förnybar.
Trend:  12 av 12 indikatorer har en positiv trend
Projekt SE
**
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2020-06-08
Miljöbarometern