Klimat

Alttext

Klimatförändringarna innebär bland annat att Stockholmsområdet kommer att få varmare och regnigare vintrar samt torrare somrar. Under sommarhalvåret beräknas värmeböljorna bli längre och inträffa oftare. Forskning visar att höga medeldygnstemperaturer påverkar hälsan negativt och ökar dödligheten.

I samband med riklig och långvarigt regn finns stora risker för översvämningar i strandnära områden längs Mälaren med tillhörande sjösystem. Dessa risker kommer att minska när den nya vattenregleringen av Mälaren är genomförd i samband med ombyggnaden av Slussen.

För att få bättre kunskap om hur Botkyrka kommer att påverkas av klimatförändringarna har kommunen genomfört en översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys. Analysen beskriver konsekvenserna för kommunen inom ett antal områden: bebyggelse, tekniska försörjningssystem, transportinfrastruktur och människors hälsa. Den ger även förslag till hur Botkyrka bör planera för att undvika ökad sårbarhet och vilka anpassningsåtgärder som kan vidtas. Du hittar Botkyrkas klimat- och sårbarhetsanalys under Länkar.

Delområden

Utsläpp av växthusgaser

DelområdeSE.1.1 Den största källan till koldioxidutsläppen i Botkyrka kommun är transportsektorn. Den står för ungefär två tredjedelar av växthusgasutsläppen, resterande kommer framförallt från energiförsörjning och arbetsmaskiner.
Trend:  5 av 5 indikatorer har en positiv trend

Lokal väderstatistik

DelområdeSE.1.2 Här redovisas väderstatistik från Botkyrka. Mätningarna genomförs av miljöenheten i Botkyrka kommun. Väderdata kommer från en väderstation som är placerad på Hamra gärde i Tumba.
Trend:  0 av 2 indikatorer har en positiv trend
Huvudområde SE.1
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2020-03-04
Miljöbarometern