Utsläpp av växthusgaser

Den största källan till koldioxidutsläppen i Botkyrka kommun är transportsektorn. Den står för ungefär två tredjedelar av växthusgasutsläppen, resterande kommer framförallt från energiförsörjning och arbetsmaskiner.

Det finns två huvudsakliga sätt att beräkna en kommuns eller ett lands utsläpp av växthusgaser. Det vanligaste sättet är att räkna ihop alla utsläpp som görs inom det specifika landets/kommunens gränser. Detta sätt att räkna kan kallas produktionsperspektivet.

Ett annat sätt att beräkna utsläpp är det som kallas konsumtionsperspektivet. Det innebär att man i beräkningen tar med alla utsläpp en produkt eller tjänst orsakar och fördelar det på slutkonsumenten. Om en produkt tillverkas utomlands och sedan säljs i Sverige, räknas också utsläppen som sker i tillverkningslandet.

Utsläppssiffrorna skiljer sig ganska mycket beroende på vilket sätt man räknar. Exempelvis var Botkyrkas utsläpp år 2015 1,54 ton koldioxidekvivalenter per person enligt produktionsperspektivet och 10,4 ton enligt konsumtionsperpektivet. De konsumtionsbaserade utsläppen beräknas utifrån en modell, det gör att beräkningarna för konsumtionsbaserade utsläpp är mer osäkra än beräkningarna för produktionsbaserade utsläpp som baseras på statistik.

Indikatorer

Utsläpp av växthusgaser per invånare

IndikatorSE.1.1.15 Växthusgasutsläpp per invånare i Botkyrka beräknat i koldioxidekvivalenter och enligt produktionsperspektivet. Det innebär att de utsläpp som uppstår via vår konsumtion inte är inkluderade. Siffrorna anger växthusgasutsläpp inom kommunens gränser fördelat på antalet invånare.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 1,34 ton CO2-ekv/inv2017

Växthusgasutsläpp per sektor

IndikatorSE.1.1.17 Utsläpp av växthusgaser per sektor i Botkyrka
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 124630 ton CO2-ekv/år2017

Växthusgasutsläpp från transporter

IndikatorSE.1.1.18 Utsläpp av växthusgaser från transportsektorn i Botkyrka
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 81654,6 ton CO2-ekv/år2017

Växthusgasutsläpp från energiförsörjning

IndikatorSE.1.1.19 Utsläpp av växthusgaser inom energiförsörjningssektorn i Botkyrka
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 10785,2 ton CO2-ekv/år2017

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp

IndikatorSE.1.1.20 Växthusgasutsläpp per invånare i Botkyrka beräknat i koldioxidekvivalenter och enligt konsumtionsperspektivet.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1993
Senaste värdet: 10,1 ton/person2016
Delområde SE.1.1
Kontakt:
Huvudområden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2020-03-04
Miljöbarometern