Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Huvudområde SE.2

Luft

Utomhusluften i Botkyrka är av bra kvalitet på de allra flesta platser. Det är framför allt i närheten av de stora trafiklederna som halterna av luftföroreningar kan vara förhöjda. Luftföroreningsmätningar och inventering av lavar och kronutglesning på granar visar att luftkvaliteten förbättrats sedan 1980-talet, men att utsläppen från vägtrafiken inte minskat under de senaste åren.

Luftkvaliteten i Botkyrka påverkas främst av utsläpp från vägtrafik på Trafikverkets vägar, energiproduktion och av införsel av luftföroreningar utifrån. Längs Hågelbyleden i Alby har den nationella miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid överskridits under år med ogynnsamma väderförhållanden. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och överskrids också vid motorvägen E4/E20, nordost om Alby. Halterna av marknära ozon kan vara förhöjda över hela kommunen under vår och sommar. Halterna av ozon styrs bland annat av förekomsten av solljus och intransport av luftföroreningar utifrån.

Uppdaterad: 2021-09-30