Luft

Utomhusluften i Botkyrka är av bra kvalitet på de allra flesta platser. Det är framför allt i närheten av de stora trafiklederna som halterna av luftföroreningar kan vara förhöjda. Luftföroreningsmätningar och inventering av lavar och kronutglesning på granar visar att luftkvaliteten förbättrats sedan 1980-talet, men att utsläppen från vägtrafiken inte minskat under de senaste åren.

Luftkvaliteten i Botkyrka påverkas främst av utsläpp från vägtrafik på Trafikverkets vägar, energiproduktion och av införsel av luftföroreningar utifrån. Längs Hågelbyleden i Alby har den nationella miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid överskridits under år med ogynnsamma väderförhållanden. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och överskrids också vid motorvägen E4/E20, nordost om Alby. Halterna av marknära ozon kan vara förhöjda över hela kommunen under vår och sommar. Halterna av ozon styrs bland annat av förekomsten av solljus och intransport av luftföroreningar utifrån.

Delområden

Partiklar

DelområdeSE.2.1 Partikelhalter i utomhusluft
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Kvävedioxid

DelområdeSE.2.2 De största utsläppskällorna av kväveoxid i Botkyrka kommun är fordonstrafiken och energiproduktionen. Exponering för kvävedioxid kan ge upphov till lungfunktionsnedsättning, astmabesvär samt luftvägsinfektioner hos barn. Kvävedioxid har också en möjlig roll vid uppkomst av cancer. Kvävedioxid är även en god indikator på hur den generella luftkvaliteten är inom ett område.
Trend:  3 av 3 indikatorer har en positiv trend

Marknära ozon

DelområdeSE.2.5 Halterna av ozon i Botkyrka bestäms till stor del av ozonhalterna i den luft som transporteras hit från andra mer befolkningstäta länder. Ozonet är långlivat och kan färdas långa sträckor innan det bryts ner.
Trend:  1 av 2 indikatorer har en positiv trend

Dokument

Luftföroreningar i Botkyrka 2010.
Huvudområde SE.2
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2019-08-13
Miljöbarometern