Biologisk mångfald

Bevarandet av en hög biologisk mångfald är grundläggande för en hållbar utveckling. Det finns många tecken som tyder på att den biologiska mångfalden minskar. Ett par uppföljningsredskap är ArtDatabankens rödlista och Artportalen.

De skogliga nyckelbiotoperna är miljöer av naturskogskaraktär där idag hotade, ofta rödlistade, och andra krävande arter kan trivas. Skogsstyrelsens definition på nyckelbiotop är: "En livsmiljö där man finner eller kan förväntas finna rödlistade arter." En rödlistad art innebär att artens framtida överlevnad är hotad. Under 1990- och 2000-talen har Skogsstyrelsen avgränsat och registrerat ett stort antal nyckelbiotoper i de svenska skogarna. Var de ligger kan du se i "Skogens pärlor" på Skogsstyrelsens hemsida.

Förändrad markanvändning, till exempel genom ny bebyggelse och hårdgjorda ytor, medför ofta att många arters livsmiljöer påverkas negativt. Därför är det viktigt att vi nyttjar naturen hållbart. Det är också viktigt att vi hittar bättre metoder för att följa upp förändringar i den biologiska mångfalden i kommunen.

Indikatorer

Rödlistade arter

IndikatorSE.3.2.1 Antalet bygger på rapporterade fynd av rödlistade arter i artportalen inom Botkyrka kommuns gränser. För fåglar har endast arter som uppvisat något häckningskriterium tagits med.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 290 arter2018

Antal skogliga nyckelbiotoper

IndikatorSE.3.2.2 Ackumulerat antal per år av Skogsstyrelsens registrerade nyckelbiotoper i skogar belägna i Botkyrka kommun
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1997
Senaste värdet: 190 stycken2019

Areal skogliga nyckelbiotoper

IndikatorSE.3.2.3 Ackumulerad areal per år av nyckelbiotoper registrerade av Skogsstyrelsen i skogar belägna i Botkyrka kommun
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1996
Senaste värdet: 602,0 ha2019

Rastande och häckande vadarfåglar

IndikatorSE.3.2.4 Antalet rastande och häckande arter av vadarfåglar i Botkyrka
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 18 arter2018

Dokument

Naturvårdsprogrammet för Botkyrka kommun beskriver naturen i kommunen. Här hittar du också förslag på bevarande- och utvecklingsåtgärder.
Delområde SE.3.2
Kontakt:
Huvudområden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2020-05-25
Miljöbarometern