Vattendrag

Vattenkvalitet i rinnande vatten

Vattnet i kommunens vattendrag har generellt förhöjda halter av näringsämnen vilket bland annat leder till igenväxning, syrebrist och minskning av antalet arter.

Under senaste decennierna har vattenkvaliteten radikalt förbättrats med avseende på fosfor i de nedre delarna av Tumbaåns sjösystem. Detta beror främst på bortkoppling av utsläpp från lokala avloppsreningsverk och enskilda avlopp samt införande av reningsanläggningar för förorenat dagvatten.

I delar av Kagghamraån i Grödinge har fosforhalterna minskat tack vare anslutning av enskilda avlopp till avloppsreningsverket vid Himmerfjärden, förbättring av enskilda avlopp, strukturkalkning av åkermark och restaurering av Malmsjön. Malmsjön, som ligger högt upp i Kagghamraåns sjösystem, restaurerades år 2007 genom att man lät fälla fosfor i sjöns bottensediment.

Övergripande status

Ekologisk status i rinnande vatten

IndikatorSE.4.1.1 Procentuell andel av de klassade vattendragen i Botkyrka (totalt 3 stycken) som uppnår god ekologisk status.
Senaste värdet: 0,00 %2019

Kemisk status i rinnande vatten

IndikatorSE.4.1.2 Andel av de klassade sjöarna som uppnår god kemisk status utan överallt överskridande ämnen.
Senaste värdet: 33 2019

Fosforkoncentration

IndikatorSE.4.1.3 Totalfosforhalt, rullande treårsmedelvärde.

Kommunens vattendrag

Axån inkl. Axaren och Gölan

DelområdeSE.4.1.1

Brinkbäcken

DelområdeSE.4.1.2

Kagghamraån inkl. Norrgaån

DelområdeSE.4.1.4

Snäckstaviksbäcken

DelområdeSE.4.1.5

Tumbaån - nedströms Uttran

DelområdeSE.4.1.7

Uringeån

DelområdeSE.4.1.8

Älvestaån

DelområdeSE.4.1.9
Delområde SE.4.1
Kontakt:
Huvudområden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2020-04-16
Miljöbarometern