Kustvatten

Vattenkvalitet i kustvattnen i Östersjön

Botkyrkas kustvatten kan indelas i fyra fjärdar: Kaggfjärden, Himmerfjärden, Näslandsfjärden och Hallsfjärden. Fjärdarna används flitigt av allmänheten för bad, fiske, segling och andra vattenbundna aktiviteter. Farleden genom Halls-, Näslands- och Himmerfjärden används även frekvent av yrkessjöfarten. Kustvattnen är också hem, rastplats och uppväxtmiljö för en mängd fisk- och fågelarter samt andra vattenlevande organismer.

Botkyrkas kustvatten är idag mer eller mindre övergödda till följd av nutida och historiska utsläpp av näringsämnen från avlopp och jordbruk. Vattenkvaliteten i Botkyrkas fjärdar påverkas främst av utsläppen från Himmerfjärdens avloppsreningsverk. Andra betydande utsläpp kommer ifrån enskilda avlopp och åkermark inom avrinningsområdet. Inströmning av näringsrikt bottenvatten utifrån Östersjön påverkar också kvaliteten. Andra föroreningskällor är förorenat dagvatten och förorenade bottensediment.

Övergripande status

Ekologisk status i kustvatten

IndikatorSE.4.3.1 Procentuell andel av de klassade kustvattnen (fjärdarna) i Botkyrka, totalt fyra stycken, som uppnår god ekologisk status. Kustvattnen är Kaggfjärden, Himmerfjärden, Näslandsfjärden och Hallsfjärden.
Senaste värdet: 0,00 %2019

Kemisk status i kustvatten

IndikatorSE.4.3.6 Andel av de klassade kustvattnen som uppnår god kemisk status utan överallt överskridande ämnen.
Senaste värdet: 100 %2019

Fosforhalter

IndikatorSE.4.3.7 Fosforhalten i augusti.

Kommunens kustvatten

Hallsfjärden

DelområdeSE.4.3.1

Himmerfjärden

DelområdeSE.4.3.2

Kaggfjärden

DelområdeSE.4.3.3

Näslandsfjärden

DelområdeSE.4.3.4
Delområde SE.4.3
Kontakt:
Huvudområden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2020-04-14
Miljöbarometern