Gå direkt till sidans innehåll

Axån

Foto: Sara Lee
Foto: Sara Lee
Delområde SE. 4.1. 1

Axån är en av huvudgrenarna i Kagghamraån och är en vattenförekomst (Kagghamraån-Axån) som omfattar sjöarna Malmsjön, Gölan och Axaren. Vattendraget har sin upprinning i Skälbyån i Södertälje och ansluter i Rosenhill till Norrgaån, där egentliga Kagghamraån börjar. Ån är utdikad och omfattas av markavvattningsföretag. Den har sedan länge förlorat sitt naturligt slingrande lopp och är uträtad i hela sin sträckning. Markanvändningen i avrinningsområdet består till största delen av skog men också av en relativt stor del jordbruksmark. Även arealen tätort är relativt stor jämfört med andra delar av Kagghamraåns avrinningsområde.

Uppdaterad: 2023-12-08