Gå direkt till sidans innehåll

Uringeån

Delområde SE. 4.1. 8

Uringeån börjar med sjöarna Stora och Lilla Skogssjön väster om grundvattenförekomsten Pålamalm. Malmen bidrar med grundvatten till sjöarna och är en förutsättning för att så stora sjöar kan finnas högt upp i systemet. Lilla Skogssjön tar även mot vatten från Hanvedsmossen där omfattande torvbrytning har skett och där det numera finns masshanteringsverksamheter. Utloppet från sjöarna ligger i Svartkällsskogens naturreservat, och regleras av en hålldamm som är uppförd för att försäkra vattentillgången i Uringeån.

Ån rinner sedan genom ett omväxlande skogs- och jordbrukslandskap. Längst större delen av sträckan är den fortfarande naturligt meandrande. Hela Uringeån är viktig för havsöringsreproduktionen i Kagghamraåns sjösystem. Uringeån är näringsfattig vid utloppet från Lilla Skogssjön, men påverkas starkt av näringsämnen, främst från jordbruket, fram till inloppet i Kagghamraån. Åsträckan har höga naturvärden och är av riksintresse för den vetenskapliga naturvården.

Uppdaterad: 2023-12-08