Gå direkt till sidans innehåll

Brinkbäcken

Delområde SE. 4.1. 2

Brinkbäcken är en preliminär vattenförekomst och ingår i Kagghamraåns avrinningsområde, och börjar vid Östra och Västra Bröta där den går i diken genom ett flackt jordbrukslandskap. Den rinner sedan västerut genom ett område med aktiv ravinbildning, och mynnar i egentliga Kagghamraåns nedre del. Den nedre delen av Brinkbäcken är av högt geologisk och naturvetenskapligt intresse, och är ett naturreservat och av riksintresse för naturvård. Ravinen är det bästa exemplet på aktiv ravinbildning i Stockholms län. Norr om bäcken finns en kulturmiljö av kommunalt intresse.

I den nedre delen av Brinkbäcken leker öringen. Uppströms naturreservatet finns ett vattenfall som utgör ett naturligt vandringshinder, och området uppströms har inga lämpliga öringlokaler.

Närsalthalterna i Brinkbäcken är höga, och den påverkas framför allt av uppströms liggande jordbruksmark och enskilda avlopp. Det finns inte heller någon sjö i systemet där fosfor kan bindas.

Uppdaterad: 2023-12-08