Gå direkt till sidans innehåll

Bysjön

Delområde SE. 4.2. 8

Bysjön är en liten sjö som har bildats i två vattenfyllda dödisgropar i grusåsen Pålamalm. Den nordligare gropen är större och 17 meter djup, och den sydligare delen är fem meter djup. Groparna är förbundna med ett grundare parti emellan. Sjön är en del av Kagghamraåns avrinningsområde.

Tillrinningen kommer bland annat från Kvarnsjöbäcken som avvattnar den nu igenväxta f.d., Kvarnsjön där bl.a. sand- och torvtäkt pågått. Bäcken är påverkad av humusämnen. Vid bäckens inlopp i sjön har ett litet delta bildats. Bysjön avvattnas genom Bocksjön till Bockån och vidare till sjön Getaren.

Sjön har historiskt påverkats av avrinning från kringliggande åkermark och dagvatten från det nu nedlagda flygfältet F18. Där har urea, som bidrar till övergödning, använts som avisningsmedel.

I avrinningsområdet finns två gemensamhetsanläggningar för avlopp, åkermark, djurhållning, golfbana och dagvatten från bostadsområdet Riksten, som ligger där F18 låg tidigare. 2011 upptäcktes höga halter av flamskyddsmedlet PFOS i vatten från tidigare F18, och då Bysjön tar emot dagvatten (bergrumsvatten) från området så hittade man förhöjda halter PFOS även i där.

Lodkarta
Lodkarta

Uppdaterad: 2023-12-08