Gå direkt till sidans innehåll

Kvävekoncentration

Indikator SE. 4.1.4. 2

Totalkväve analyseras för att få ett mått på graden av övergödning. Halterna avser årsmedianvärde.

Totalkväve innefattar både kväve som direkt tillgängligt för växter och kväve bundet i organismer och mineraler.

Totalkvävehalt, årsmedianvärde.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (mg/l) Datum

0

Snäckstaviksbäcken

 1,40

2022

1

Älvestaån

 1,15

2020

2

Kagghamraån

 1,10

2020

3

Malmsjöns utlopp

 0,94

2020

4

Tumbaån

 0,88

2020

5

Axån

 0,83

2022

Datakälla: Botkyrka kommun
Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-25