Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.4.1

Kemisk status i grundvatten

Vattenmyndigheten klassar den kemiska statusen i stora grundvattenmagasin. Klassningen görs med stöd av Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten.

Procentuell andel av kommunens statusklassade grundvattenförekomster (totalt 10 stycken) som uppnår god kemisk status.

Rad-id Kemisk status i grundvatten Senaste värdet (%) Datum

0

God kemisk status

 80,0

2019

1

Otillfredsställande kemisk status

 20,0

2019

Datakälla: Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen http://www.viss.lst.se/

Kommentar

Av de tio grundvattenförekomster i Botkyrka som klassats av Vattenmyndigheten uppnår idag åtta god kemisk status. Av de tio är det sex grundvattenförekomster som bedöms vara i riskzonen för att inte uppnå god kemisk status år 2021. De är S:t Botvid, Vårsta, Tullingeåsen-Riksten, Rosenhill-Lilla Ström och Uttran.

Tullingeåsen-Riksten och Pålamalm är de grundvattenförekomster som inte uppnår god status. De har fått statusklassen otillfredsställande på grund av förhöjda halter av PFAS 11. Föroreningarna kommer från brandsläckningsmedel som användes på den gamla flygflottiljen som var belägen på Tullingeåsen fram till mitten av 1970-talet.

Uppdaterad: 2019-12-18
Kontakt: