Gå direkt till sidans innehåll

Fosforkoncentration

Indikator SE. 4.1.3. 1

Halterna av fosfor och kväve brukar användas för att bedöma näringsstatusen hos sjöar. Normalt sett är fosfor det näringsämne som förbrukas först av levande organismer i sötvatten. Fosfor brukar därför kallas tillväxtbegränsande. Tillgången på fosfor bestämmer alltså hur mycket växter som kan finnas i en sjö och är det viktigaste näringsämnet när man ska avgöra om en sjö är övergödd eller inte.

För de sjöar med regelbundna mätningar representerar värdena nedan rullande treårsmedelvärde.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Färgerna visar tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, sjöar och vattendrag (1999).

Totalfosforhalter i ytvatten i augusti.

Datakälla: Botkyrka kommun och Salems kommun
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Extremt höga

>100 µg/l

1

 Mycket höga

50–100 µg/l

2

 Höga

25–50 µg/l

3

 Måttligt höga

12–25 µg/l

4

 Låga

<12 µg/l

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-26