Gå direkt till sidans innehåll

Fosforkoncentration

Indikator SE. 4.1. 3

Totalfosfor analyseras för att få ett mått på graden av övergödning. Halterna avser årsmedianvärde.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Totalfosforhalt, årsmedianvärde.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Snäckstaviksbäcken

 90,0

2022

1

Älvestaån

 77,0

2022

2

Axån

 69,0

2022

3

Kagghamraån

 50,0

2022

4

Brinkbäcken

 50,0

2022

5

Norrgaån

 43,0

2022

6

Tumbaån

 38,0

2022

7

Uringeån

 29,0

2022

8

Malmsjöns utlopp

 17,0

2011

Datakälla: Botkyrka kommun

Kommentar

Hittills under 2000-talet har fosforhalterna i Tumbaån samt Älvestaån varierat utan tydlig tendens. Fosforhalterna i Malmsjöns utlopp har minskat medan halterna i Kagghamraåns mynning har en svagt minskande tendens.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-22