Gå direkt till sidans innehåll

Fosforkoncentration

Indikator SE. 4.1. 3

Totalfosfor analyseras för att få ett mått på graden av övergödning. Halterna avser årsmedianvärde.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Totalfosforhalt, årsmedianvärde.

Datakälla: Botkyrka kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra

Kommentar

Hittills under 2000-talet har fosforhalterna i Tumbaån samt Älvestaån varierat utan tydlig tendens. Fosforhalterna i Malmsjöns utlopp har minskat medan halterna i Kagghamraåns mynning har en svagt minskande tendens.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-22