Gå direkt till sidans innehåll

Transport av kväve

Foto: Sara Lee
Foto: Sara Lee
Indikator SE. 4.1.1. 2

Utifrån flödet och uppmätta halter beräknas mängden kväve som transporteras ut från ett vattendrag. Det ger ett mått på avrinningsområdets kväveläckage samt graden av påverkan på nedströms liggande vattenområden. Transport av kväve beräknas i ett 10-tal mätpunkter längs Kagghamraån. Här redovisas transporten i provpunkten som ligger i åns mynning, vilket alltså visar hur mycket kväve som tillförs Kaggfjärden (en vik av Östersjön) från Kagghamraån.

Transporter mängd totalkväve i respektive vattendrags utlopp.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (kg/år) Datum

0

Kagghamraån

 11845

2022

1

Tumbaån

 7325

2022

2

Norrgaån

 3392

2022

3

Axån

 2976

2022

4

Brinkbäcken

 2650

2022

5

Uringeån

 1586

2022

Datakälla: Lokalt miljöövervakningsprogram samt SMHI

Kommentar

Transporten av både kväve och fosfor korrelerar starkt med vattenflödet. Regnar det mycket, sker också en stor förlust av närsalter, och vice versa.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-22