Gå direkt till sidans innehåll

Transport av kväve

Foto: Sara Lee
Foto: Sara Lee
Indikator SE. 4.1.1. 2

Utifrån flödet och uppmätta halter beräknas mängden kväve som transporteras ut från ett vattendrag. Det ger ett mått på avrinningsområdets kväveläckage samt graden av påverkan på nedströms liggande vattenområden. Transport av kväve beräknas i ett 10-tal mätpunkter längs Kagghamraån. Här redovisas transporten i provpunkten som ligger i åns mynning, vilket alltså visar hur mycket kväve som tillförs Kaggfjärden (en vik av Östersjön) från Kagghamraån.

Transporter mängd totalkväve i respektive vattendrags utlopp.

Datakälla: Lokalt miljöövervakningsprogram samt SMHI

Kommentar

Transporten av både kväve och fosfor korrelerar starkt med vattenflödet. Regnar det mycket, sker också en stor förlust av närsalter, och vice versa.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-22