Gå direkt till sidans innehåll

Kvarnsjön vid Tumba

Kvarnsjön Tumba. Foto: Sten Modén
Kvarnsjön Tumba. Foto: Sten Modén
Delområde SE. 4.2. 17

Kvarnsjön i Tumba är en liten men ganska djup vindskyddad, uppdämd sjö strax väster om Tumba Bruk och söder om Uttrans sjukhus. Den gränsar i norr till en väg och i söder till järnväg. Sjön får vatten ifrån Utterkalven och Uttran via Tumbaån, och även från kringliggande mark. Den avvattnas sedan via Tumbaån, som går förbi Tumba bruk och sedan är kulverterad genom de centrala delarna av Tumba.

En vattendom ger före detta Tumba Bruk, numera Crane AB, rätt att använda sjön som råvattentäkt för processvatten i verksamheten. Tumba Bruk är idag ett museum med höga kulturhistoriska värden. Den är en av fyra sjöar i Botkyrka kommun med namnet Kvarnsjön.

Sjön belastades tidigare med renat avloppsvatten från Uttrans sanatoriesjukhus (öppnades 1923). Sjukhuset anslöts 1975-76 till kommunalt avlopp. Sjön har problem med extremt höga fosforhalter i bottenvattnet, och måttligt höga halter i ytvattnet. Provtagningar indikerar att vattnet sannolikt inte blandas om. De extremt höga närsalthalterna i bottenvattnet återfinns inte i ytvattnet, eller i utloppet. Troligtvis stannar större delen av fosforn i bottenvattnet som också har problem med låga syrehalter.

Sjön har problem med konnektiviteten i anslutande vattendrag. I Tumbaån- nedströms Uttran finns två vandringshinder vid Tumba Bruk identifierade i VISS.

Vid Södertörnsekologernas vattenväxtinventering 1998 hittades riklig förekomst av grovnate, vasstarr och hornsärv. En påtaglig förekomst hittades av gul och vit näckros, vattenpilört, gäddnate, hjulmöja, säv och igelknopp. En ringa förekomst av svalting, blomvass, vattenpest, dyblad, andmat, trubbnate, ålnate, långnate och sjöranunkel hittades.

Runt Kvarnsjön är strandskyddet 100 meter. Sjön ligger delvis inom Segersjö vattenskyddsområde.

Lodkarta
Lodkarta för Kvarnsjön

Uppdaterad: 2023-12-08