Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Indikator SE.4.2.1.5

Zink i sediment

Genom att analysera bottensedimentens innehåll av tungmetaller och miljögifter får man ett mått på vilken föroreningsbelastning som en sjö varit utsatt för under en betydligt längre tid än vad enskilda vattenprov kan visa.

I de översta centimetrarna av bottensedimenten syns resultaten av de senaste årens utsläpp och i de djupare liggande nivåerna kan tidigare utsläpp spåras. Bottensedimenten kan därför användas som ett historiskt arkiv för att se trender i föroreningsbelastning över tiden.

Nedan redovisas halten zink i den översta centimetern av bottensedimentet.

Zinkhalt (Zn) i sjöarnas bottensediment

Datakälla: Botkyrka kommun, Salems kommun och Länsstyrelsens rapport 2011:19
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring.
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket höga halter

>5000 µg/g ts

1

 Höga halter

1000–5000 µg/g ts

2

 Måttligt höga halter

300–1000 µg/g ts

3

 Låga halter

150–300 µg/g ts

4

 Mycket låga halter

<150 µg/g ts

Uppdaterad: 2020-02-25
Kontakt: