Gå direkt till sidans innehåll

Fosforhalter

Indikator SE. 4.3. 7

Fosforhalten i ett kustvatten är ett bra mått på näringsstatusen. Höga halter av fosfor kan ge kraftiga blomningar av blågrönalger (cyanobakterier), igenväxning, syrebrist och en reducering av antalet vattenlevande arter. Botkyrka kommun är medlem i Svealands kustvattenvårdsförbund som årligen i augusti provtar och analyserar vattnen i Kaggfjärden, Himmerfjärden, Näslandsfjärden och Hallsfjärden.

Fosforhalten i augusti.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Hallsfjärden

 36

2022

1

Näslandsfjärden

 32

2022

2

Himmerfjärden

 31

2022

3

Kaggfjärden

 31

2022

Datakälla: Svealands kustvattenvårdsförbund http://www.svealandskusten.se

Kommentar

Fosforhalterna i fjärdarna har de senaste 10 åren varierat mellan medelhöga halter och mycket höga halter.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket hög halt

>31 µg/l

1

 Hög halt

24–31 µg/l

2

 Medelhög halt

19–24 µg/l

3

 Låg halt

15–19 µg/l

4

 Mycket låg halt

<15 µg/l

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-27