Gå direkt till sidans innehåll

Fosforhalter

Indikator SE. 4.3. 7

Fosforhalten i ett kustvatten är ett bra mått på näringsstatusen. Höga halter av fosfor kan ge kraftiga blomningar av blågrönalger (cyanobakterier), igenväxning, syrebrist och en reducering av antalet vattenlevande arter. Botkyrka kommun är medlem i Svealands kustvattenvårdsförbund som årligen i augusti provtar och analyserar vattnen i Kaggfjärden, Himmerfjärden, Näslandsfjärden och Hallsfjärden.

Fosforhalten i augusti.

Datakälla: Svealands kustvattenvårdsförbund http://www.svealandskusten.se
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Målvärde:
19 µg/l (2021)

Kommentar

Fosforhalterna i fjärdarna har de senaste 10 åren varierat mellan medelhöga halter och mycket höga halter.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket hög halt

>31 µg/l

1

 Hög halt

24–31 µg/l

2

 Medelhög halt

19–24 µg/l

3

 Låg halt

15–19 µg/l

4

 Mycket låg halt

<15 µg/l

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-27