Gå direkt till sidans innehåll

Uttran

Delområde SE. 4.4. 9

Vattenförekomstens utbrednad

Uttrans grundvattenförekomst är belägen öster om sjön Uttran. Den sträcker sig från området kring det nu nedlagda Uttrans grustag och Segersjö och vidare söderut mot Kassmyra. Området är en del av Uppsalaåsen och marken består främst av sand och grus. Två grustäkter har funnits inom samma område som vattenförekomsten. Att åsar är lämpade både för vattenuttag och naturgrus och -sand kan leda till resurskonflikter mellan grustäkter och vattentäkter. Grundvattenförekomsten Uttran har också kallats Segersjö grundvattenmagasin. I Segersjö finns ett vattenverk som tidigare försörjde delar av Tumba och Grödinge med dricksvatten, men det togs ur drift år 2000. Grundvattenmagasinet har bedömts att ha stor potential för att användas till reservvattenförsörjning eller nödvatten, eller att ev. permanent försörja ett mindre område.

Segersjö vattentäkt stängdes p.g.a. stigande kloridhalter. När vattenverket togs i drift år 1954 låg kloridhalten på 12 mg/l, och 1997 hade den ökat till 120 mg/l. Orsaken bedömdes vara den salthantering som pågick i grustaget från 1960-talet fram till 1992. Under 80-talet fanns det ett saltupplag direkt på marken i en del av grustäkten i Kassmyra. Prover tas fortfarande på vattnet och de senaste analyserna visar att kloridhalterna har sjunkit.

Uppdaterad: 2021-12-17