Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.4.7.1

Kemisk status

Vattenmyndigheten klassar den kemiska statusen i stora grundvattenmagasin. Klassningen görs med stöd av Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten.

Kemisk status för grundvattenförekomsten

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Uttran

2019

God

Datakälla: Vatteninformationssystem Sverige (VISS)
Uppdaterad: 2019-12-18