Gå direkt till sidans innehåll

Transport av fosfor i Tumbaåns sjösystem

Indikator SE. 4.1.7. 3

Utifrån flödet och uppmätta halter beräknas mängden fosfor som transporteras ut från ett vattendrag. Det ger ett mått på avrinningsområdets fosforläckage samt graden av påverkan på nedströms liggande vattenområden. Transport av fosfor beräknas i åtta mätpunkter i Tumbaåns avrinningsområde. Här redovisas transporten i provpunkten som ligger i åns mynning i Tullingesjön, vilket alltså visar hur mycket fosfor som tillförs Tullingesjön från egentliga Tumbaån.

Transporterad mängd totalfosfor i Tumbaåns mynning i Tullingsjön.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (kg/år) Datum

0

Tumbaån

 577

2021

Datakälla: Recipientkontroll Tumbaån, Yoldia Environmental Consulting AB

Kommentar

Transporten av både kväve och fosfor korrelerar starkt med vattenflödet. Regnar det mycket, sker också en stor förlust av närsalter, och vice versa.

Uppdaterad: 2023-12-08