Gå direkt till sidans innehåll

Tumbaån - nedströms Uttran

Delområde SE. 4.1. 7

Den sträcka som Vattenmyndigheten definierar som Tumbaån nedströms Uttran, rinner från Utterkalven, via Kvarnsjön och ut i Tullingesjön.

Ån är kulverterad under de centrala delarna av Tumba, från Tumba bruk till Hamra gärde. Den rinner sedan längst Åvägen i ett uträtat dike genom jordbruksmark, där Harbroån ansluter, och ut i Tullingesjön via Hamringe dagvattenpark. Åvägen är i dagsläget av stängd för trafik på grund av erosion och skredrisk, då vägen bitvis håller på att glida ner i Tumbaån.

Tidigare och nuvarande miljöproblem
Tumbaån har länge belastats av föroreningar från omkringliggande områden, dels med avloppsvatten från mindre avloppsreningsverk i Salem och Tumba, och dels med industriellt avloppsvatten. De större enskilda källorna till föroreningar kopplades bort 1987. Idag påverkas ån framförallt av orenat dagvatten från hårdgjorda ytor inom tillrinningsområdet, enskilda avlopp i sjön Uttrans avrinningsområde och intern belastning i Uttran och Kvarnsjön. Övriga källor är läckage av närsalter från omgivande jordbruks och skogsmark. I Tumbaåns närhet finns De Laval som är ett demonstrationsjordbruk och en forskningsanläggning för bland annat mjölkproduktion.

Uppdaterad: 2023-12-08