Gå direkt till sidans innehåll

Kemisk status

Indikator SE. 4.1.4. 7

Klassificering av kemisk ytvattenstatus sker för olika prioriterade (PRIO) ämnen och ämnesgrupper som tillförs/släpps ut i en ytvattenförekomst. Om gränsvärdena som anges i bedömningsgrunderna underskrids vid samtliga övervakningsstationer, klassas ytvattenförekomsten med god kemisk status. Om minst ett av gränsvärdena överskrids vid en av stationerna klassas förekomsten med ej god kemisk status. Om underlagsdata saknas för ett ämne och provtagningsmatris (vatten, sediment eller biota), skall vattenmyndigheten vid klassificering göra en expertbedömning för statusklassning av ytvattenförekomsten.

Länstyrelsens klassning av kemisk status (exkl. överallt överskridande ämnen).

Rad-id Vattenområde Senaste värdet Datum

0

Älvestaån

Ej god

2021

1

Aspen

Ej god

2021

2

Axån

Ej god

2021

3

Bornsjön

Ej god

2021

4

Kagghamraån

Ej god

2021

5

Mälaren - Rödstensfjärden

Ej god

2021

6

Tullingesjön

Ej god

2021

7

Tumbaån

Ej god

2021

8

Uttran

Ej god

2021

9

Albysjön

Ej god

2021

10

Lilla Skogssjön

God

2021

11

Stora Skogssjön

God

2021

12

Brinkbäcken

God

2021

13

Grindsjön

God

2021

14

Hallsfjärden

God

2021

15

Himmerfjärden

God

2021

16

Kaggfjärden

God

2021

17

Näslandsfjärden

God

2021

Datakälla: Vatteninformationssystem Sverige (VISS)
Uppdaterad: 2022-08-16