Gå direkt till sidans innehåll

Ekologisk status

Indikator SE. 4.1.4. 5

Havs- och vattenmyndigheten klassificerar ekologisk status samt kemisk status för samtliga ytvattenförekomster. Ekologisk status är en sammanvägd bedömning av biologiska kvalitetsfaktorer (ex. fisk, växtplankton, bottenfauna), fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer (ex. fosforhalt, siktdjup och särskilt förorenande ämnen) samt hydromorfologiska kvalitetsfaktorer (fysiska förhållanden i vattnet och närmiljön). Kvalitetsfaktorerna som ingår i klassningen av ekologisk status skiljer sig dock något åt beroende på om det handlar om sjöar, vattendrag eller kustvatten.

Havs- och vattenmyndighetens klassning av ekologisk status.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Albysjön

2019

God

1

Albysjön

2021

God

2

Aspen

2019

Måttlig

3

Aspen

2021

Måttlig

4

Bornsjön

2019

God

5

Bornsjön

2021

God

6

Grindsjön

2019

God

7

Grindsjön

2021

God

8

Lilla Skogssjön

2019

God

9

Lilla Skogssjön

2021

God

10

Mälaren - Rödstensfjärden

2019

God

11

Mälaren - Rödstensfjärden

2021

God

12

Stora Skogssjön

2019

Måttlig

13

Stora Skogssjön

2021

Måttlig

14

Tullingesjön

2019

Måttlig

15

Tullingesjön

2021

Måttlig

16

Uttran

2019

Otillfredsställande

17

Uttran

2021

Otillfredsställande

18

Axån

2021

Måttlig

19

Brinkbäcken

2021

Måttlig

20

Kagghamraån

2019

Måttlig

21

Kagghamraån

2021

Måttlig

22

Tumbaån

2019

Måttlig

23

Tumbaån

2021

Måttlig

24

Älvestaån

2019

Måttlig

25

Älvestaån

2021

Måttlig

26

Hallsfjärden

2019

Måttlig

27

Hallsfjärden

2021

Måttlig

28

Himmerfjärden

2019

Måttlig

29

Himmerfjärden

2021

Måttlig

30

Kaggfjärden

2019

Måttlig

31

Kaggfjärden

2021

Måttlig

32

Näslandsfjärden

2019

Måttlig

33

Näslandsfjärden

2021

Måttlig

Datakälla: Vatteninformationssystem Sverige (VISS)
Uppdaterad: 2022-08-16