Gå direkt till sidans innehåll

Ekologisk status

Indikator SE. 4.1.4. 5

Havs- och vattenmyndigheten klassificerar ekologisk status samt kemisk status för samtliga ytvattenförekomster. Ekologisk status är en sammanvägd bedömning av biologiska kvalitetsfaktorer (ex. fisk, växtplankton, bottenfauna), fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer (ex. fosforhalt, siktdjup och särskilt förorenande ämnen) samt hydromorfologiska kvalitetsfaktorer (fysiska förhållanden i vattnet och närmiljön). Kvalitetsfaktorerna som ingår i klassningen av ekologisk status skiljer sig dock något åt beroende på om det handlar om sjöar, vattendrag eller kustvatten.

Havs- och vattenmyndighetens klassning av ekologisk status.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet Datum

0

Uttran

Otillfredsställande

2021

1

Aspen

Måttlig

2021

2

Axån

Måttlig

2021

3

Brinkbäcken

Måttlig

2021

4

Älvestaån

Måttlig

2021

5

Kagghamraån

Måttlig

2021

6

Näslandsfjärden

Måttlig

2021

7

Stora Skogssjön

Måttlig

2021

8

Tullingesjön

Måttlig

2021

9

Tumbaån

Måttlig

2021

10

Hallsfjärden

Måttlig

2021

11

Himmerfjärden

Måttlig

2021

12

Kaggfjärden

Måttlig

2021

13

Grindsjön

God

2021

14

Lilla Skogssjön

God

2021

15

Mälaren - Rödstensfjärden

God

2021

16

Bornsjön

God

2021

17

Albysjön

God

2021

Datakälla: Vatteninformationssystem Sverige (VISS)
Uppdaterad: 2022-08-16