Gå direkt till sidans innehåll

Harbrobäcken (inkl. Stora och Lilla Dammen)

Delområde SE. 4.1. 3

Harbrobäcken är ett vattendrag som har sin upprinnelse i våtmarksområdet Hästhagsgölen nära Riksten, och som sedan rinner genom ett omväxlande jordbruks- och skogslandskap, genom de anlagda Stora och Lilla Dammen, för att slutligen mynna ut i Tumbaån. Övre delen av bäcken benämns även Himmelsbodabäcken och är till stora delar utdikad.

Stora Dammen är från början en bäckfåra som varit uppdämd i flera hundra år. Redan på en karta från 1636 kan man se Stora Dammen, men med något mindre utbredning än dagens. Den får vatten ifrån Himmelsbodabäcken och omgivande skogsmark samt uppströms belägen jordbruksmark och urban mark. Den avvattnas sedan via en bäck till den nedströms belägna Lilla Dammen. Lilla Dammen är även den en uppdämd bäckfåra. Tidigare har Lilla Dammen belastats med kemiskt renat avloppsvatten från Hamra övergångshem (tidigare ett barnsanatorium).

En stor del av bäckens omgivning består av skogsmark och ligger i ett populärt rekreationsområde. Delar av bäcken omfattas av strandskydd. Första delen är inte skyddad, men från Himmelsboda gård är strandskyddet 100 meter på varje sida av bäcken. Strandskyddet omfattar även Stora och Lilla Dammen och Harbrobäcken ner förbi järnvägen. Den sista sträckan på ca 500 meter innan bäcken mynnar ut i Tumbaån omfattas inte av strandskyddet. Området kring Stora och Lilla Dammen är skyddat genom ett avtal mellan Botkyrka kommun och DeLaval Hamra gård, och sköts i praktiken som ett naturreservat. Fisket är privat i dammarna.

Bäcken och dammarna räknas inte som vattenförekomster, men vattenkvaliteten påverkar nedströms liggande vattenförekomster. Vattenmyndigheten har identifierat fem vandringshinder i bäcken; de två dammarna, en mindre damm och ett hinder strax norr om järnvägen, och en vägtrumma med en uppdämning vid utloppet till Tumbaån.

Södertörnsekologernas vattenväxtinventering 1998 bedömde Stora Dammen som artfattig. Södertörnsekologernas trollsländeinventering 2001 bedömde att Lilla Dammen hade lågt värde.

Signalkräfta planterades ut i Stora Dammen 1971. Björkaåöring introducerades åren 1991 och 1992 i Harbrobäcken nedströms Lilla Dammen. Viss biotopvård i form av lekgrus utfördes 1992. Utsättningar av Åvaåöring har sedan skett under åren 1999, 2000-2002 (rom) och 2003 (yngel). Stockholms Stad, DeLaval och Botkyrka kommun byggde en fisktrappa under 2018 vid branddammen, för att underlätta för öringen.

Uppdaterad: 2023-09-26