Gå direkt till sidans innehåll

Ekologisk status i vattendrag

Indikator SE. 4.1. 1

Havs- och vattenmyndigheten klassar den ekologiska statusen hos de lite större vattendragen i Botkyrka. De klassade vattendragen är Kagghamraån, Tumbaån (från sjön Uttran till Tullingesjön), Brinkbäcken, Axån och Älvestaån. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Det är framför allt vattendragens biologiska egenskaper samt surhet och innehåll av näringsämnen som bedöms.

Procentuell andel av de klassade vattendragen i Botkyrka (totalt 5 stycken) som uppnår god ekologisk status.

Datakälla: Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen http://www.viss.lst.se
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet:
0,00 % (2023)

Kommentar

Ingen av de fem statusklassade vattendragen uppnår god ekologisk status utan de har alla klassats till måttlig ekologisk status. I samtliga fall är det övergödning som är en anledning till att de inte uppnår god status.

År 2020 tillkom två statusklassade vattendrag: Brinkbäcken och Axån.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-22