Gå direkt till sidans innehåll

Transport av fosfor

Foto: Sara Lee
Foto: Sara Lee
Indikator SE. 4.1.1. 1

Utifrån flödet och uppmätta halter beräknas mängden fosfor som transporteras ut från ett vattendrag. Det ger ett mått på avrinningsområdets fosforläckage samt graden av påverkan på nedströms liggande vattenområden. Transport av fosfor beräknas i ett 10-tal mätpunkter längs Kagghamraån. Här redovisas transporten i fyra provpunkter, Kagghamraåns mynning (vilket alltså visar hur mycket fosfor som tillförs Kaggfjärden (en vik av Östersjön) från Kagghamraån), Axån, Norrgaån, Uringebäcken samt Brinkbäcken.

Transporterad mängd totalfosfor i respektive vattendrags utlopp.

Datakälla: Lokalt miljöövervakningsprogram samt SMHI

Kommentar

Transporten av både kväve och fosfor korrelerar starkt med vattenflödet. Regnar det mycket, sker också en stor förlust av närsalter, och vice versa. Fosfortransporten har dock minskat något mer de senaste åren än vad som förklaras med minskat vattenflöde.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-22