Gå direkt till sidans innehåll

Älvestaån

Delområde SE. 4.1. 9

Älvestaån är en vattenförekomst och rinner från sjön Aspen till Tullingesjön. Ån är kulverterad från Aspens utlopp under Hågelbyparken, därefter går den främst genom åkermark. Under Hågelbyleden är den kulverterad.

Första delen av ån går genom raka diken, medan den sista delen har kvar sin naturliga meandring och med träd på bägge sidor. Delar av ån rätades ut under 1800-talet. Vid utloppet till Tullingesjön ligger Älvesta säteri, uppfört under 1730-talet med anor ända från 1100-talet. Söder om gården har ån skapat en djup ravin.

Området kring Älvesta säteri är rikt på fornlämningar, där de äldsta är från brons-och järnåldern, i form av skålgropar, gårdsgravfält och fornborgar. De följs av lämningar från medeltiden, bland annat Göta landsväg och resterna av Nibble by. Dagens odlingslandskap vid Älvesta speglar främst 1800-talet, men där finns även spår från 1600- och 1700-talet. Gränserna mellan skogklädda kullar och den kringliggande uppodlade marken har varit samma sedan 1600-talets början.

I området kring Älvesta finns idag hästverksamhet och två stall.

Uppdaterad: 2023-12-08