Gå direkt till sidans innehåll

Stora Skogssjön

Delområde SE. 4.2. 27

Stora Skogssjön är en skogssjö belägen i östra Grödinge. Öster om sjön finns isälvsavlagringen Pålamalm som har en vattentäkt och förser sjön med grundvatten. Sjön avvattnas via en kulvert till Lilla Skogssjön, som senare rinner vidare till Uringeån, vilken i sin tur förenas med Kagghamraån som mynnar i Kaggfjärden i Östersjön. Kagghamraån och Uringeån är några av Stockholms läns bästa havsöringslokaler, och det beror delvis på att grundvattenutflödet i sjöarna i systemet bidrar till att det finns ett jämnt flöde i vattendragen under året. Det finns inga avvattningsområden uppströms utan sjön är högsta punkten.

Stora Skogssjön omges främst av mager hällmarkstallskog, men det finns även ett fritidshusområde, som till viss del används som permanentbostäder, vid sjöns östra strand. En omfattande täktverksamhet pågår i sjöns östra avrinningsområde. I isälvsavlagringarna finns också en dödisgrop som är ett naturreservat. Runt sjön finns också fornlämningar, bl.a. ett gravröse från bronsåldern samt kulturlämningar från senare tid i form av kolbottnar.

Sjön är naturligt näringsfattig, men har idag måttlig status vad gäller näringsämnen. Utläckage av rent grundvatten är viktigt för sjöns hydrologi och vattenkvalitet.

Stora Skogssjön är mindre än 1 km², men räknas ändå som vattenförekomst enligt VISS, då den förstärker en grundvattenförekomst som används för reguljär kommunal dricksvattenförsörjning.

Lodkarta
Lodkarta

Uppdaterad: 2023-09-26