Gå direkt till sidans innehåll

Segersjön

Delområde SE. 4.2. 25

Segersjön är en liten och grund sjö nordöst om sjön Uttran, som omges av villabebyggelse och parkmark. Den får vatten från omgivande mark, bl.a. som dagvatten, och avvattnas till Utterkalven via ett dike. Den används som badsjö och har tidigare påverkats av returspolvatten från Segersjö vattentäkt, som numera är en reservvattentäkt. Sjön har problem med höga närsalthalter, syrebrist, mycket bottenvegetation och under stränga vintrar; fiskdöd. Under hösten 2019 installerade därför kommunen luftpumpar i sjön, för att minska risken för fiskdöd p.g.a. syrebrist.

Mindre delar av Segersjön omfattas av strandskydd. Det är de delar som gränsar till strandskyddet för Utterkalven, i Segersjöns Sydvästra och nordvästra hörn. Hela sjön ligger inom inre skyddszon för Segersjö vattentäkt.

Handredskapsfisket är fritt i Segersjön.

Segersjön ingår i recipientkontrollprogrammet för Tumbaåns avrinningsområde och provtas på två djup, yta och botten, i mars och augusti varje år sedan 1997. De parametrar som provtas är vattenkemi, temperatur och siktdjup.

Uppdaterad: 2023-12-08