Gå direkt till sidans innehåll

Övrasjön

Delområde SE. 4.2. 33

Övrasjön är en sprickdalssjö som ligger i samma förkastning som de nedströms liggande Mellansjön och Brosjön. Övrasjön tillrinning kommer ifrån omgivande mark, och är en del av Kagghamraåns sjösystem och ligger i nordvästra delen av avrinningsområdet. Sjön är mycket lättillgänglig för allmänheten och är omgiven av äldre och yngre barrskog med lövinslag. Den ligger i naturreservatet Vinterskogen, som också är ett Natura 2000-område.

I området finns också intressanta kulturminnen. I reservatets sydvästra del finns ett femtiotal gravar från äldre järnåldern bevarade. Under 1700-talet användes skogen för skogsbete för djuren på torpen i området, som tillhörde gården Ensta. I slutet av 1800-talet fanns det ett tiotal torp kring sjöarna, idag finns två torp bevarade, Strömsberg och Katrineberg. I slutet på 1800-talet flyttades Nobels dynamitlager på grund av olycksrisken från Vinterviken söder om Stockholm ut i Vinterskogen. Dynamitdepån användes fram till 1970-talet, men idag finns bara fundamentet kvar. I området uppfördes år 1885 ett missionshus, Moriaberg, som användes som sommarkyrka av Svenska Missionsförbundet. Missionshuset finns inte kvar idag men marken förvaltas av lajvföreningen Tu Lajv, som också har uppfört nya byggnader på platsen.

Uppdaterad: 2023-09-26