Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Kvarnsjön Tumba. Foto: Sten Modén
Kvarnsjön Tumba. Foto: Sten Modén
Indikator SE.4.2.17.7

Bly i sediment

Genom att analysera bottensedimentens innehåll av tungmetaller och miljögifter får man ett mått på vilken föroreningsbelastning som en sjö varit utsatt för under en betydligt längre tid än vad enskilda vattenprov kan visa.

I de översta centimetrarna av bottensedimenten syns resultaten av de senaste årens utsläpp och i de djupare liggande nivåerna kan tidigare utsläpp spåras. Bottensedimenten kan därför användas som ett historiskt arkiv för att se trender i föroreningsbelastning över tiden.

Nedan redovisar halten bly i den översta centimetern av bottensedimentet.

Blyhalt (Pb) i sjöarnas bottensediment

Datakälla: Botkyrka kommun, Salems kommun och Länsstyrelsens rapport 2011:19
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring.
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket höga halter

>2000 µg/g ts

1

 Höga halter

400–2000 µg/g ts

2

 Måttligt höga halter

150–400 µg/g ts

3

 Låga halter

50–150 µg/g ts

4

 Mycket låga halter

<50 µg/g ts

Uppdaterad: 2020-02-25
Kontakt: