Gå direkt till sidans innehåll

Kassmyrasjön

Delområde SE. 4.2. 13

Kassmyrasjön är en liten sjö i Skäcklinge som är omgiven av bebyggelse, främst i form av villor och radhus och skogsmark. På 1700-talet uppfördes torpet Kastmyra, som tillhörde Hågelby, strax söder om sjön. Sjön har eventuellt bildats i en dödisgrop som överlagrats i lera. Den tar emot dagvatten från vägar och bebyggelse i området och från Skäcklingebäcken. Den avvattnas via en tunnel till Tumbaån. Historiskt har sjön påverkats av bristfälligt renat dagvatten från ett litet antal fastigheter. Sjön används i undervisningssyfte av den närbelägna skolan. Kassmyrasjön ligger inom inre delen av Segersjö vattenskyddsområde. Det finns inget strandskydd runt sjön.

Vid Södertörnsekologernas inventering 1998 hittades riklig förekomst av sjöfräken, påtaglig förekomst av al, grenrör, missne, sprängört, älggräs, vattenmåra, svärdslilja, strandklo, videört, gul och vit näckros, vass, gäddnate, skogssäv, besksöta, stor andmat, smalkaveldun och bredkaveldun samt liten förekomst av svalting, kärrbräsma och fackelblomster. Även röd näckros har noterats i sjön; sannolikt inplanterad.

Uppdaterad: 2023-09-26