Gå direkt till sidans innehåll

Hacksjön

Delområde SE. 4.2. 12

Hacksjön är en liten sjö som ligger nordöst om Rikstens säteri och vars omgivning främst består av skog och myrmark. Den ligger högst upp i Tyresåns avrinningsområde och tilloppsflödet till sjön rinner genom ett stort myrmarksområde. Sjön avvattnas via en bäck (dike) till Kvarnsjön Gladö. Sjön är relativt opåverkad. Sjön är både grund och vegetationsrik. Sjöns vatten har en hög halt av humusämnen, vilket ger vattnet en mörkare, brunaktig nyans. Klassad som ”högt naturvärde” av länsstyrelsen. Tidigare hade sjön ett rikt fågelliv. Idag störs fåglarna av radiostyrda modellbåtar. Vintertid har isracing förekommit på isen, men det är numera förbjudet att framföra motorfordon på is i Botkyrka kommun.

Väster om sjön ligger Riksten Friluftsstad, tidigare militärflygplatsen F18 som nu är ett bostadsområde. I närheten ligger också Hacksjöns skjutbana och en motorsportbana. Söder om sjön ligger Rikstens Golfklubb, som dock avvattnas till Bysjön och därmed inte påverkar Hacksjön.

Kring sjön är det utökat strandskydd till 300 meter, utom området närmast skjutbanan och motorsportbanan, där strandskyddet är runt 100 meter.

Sjön ingår i ett område som är av riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Lodkarta
Lodkarta

Uppdaterad: 2023-09-26