Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.2.5.1

Ekologisk status

Länsstyrelsen klassificerar ekologisk status eller potential samt kemisk status för ytvattenförekomster i syfte att avgöra vilka miljökvalitetsnormer (MKN) som ska fastställas. Ekologisk status är en sammanvägd bedömning av biologiska kvalitetsfaktorer (ex. fisk, växtplankton, bottenfauna), fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer (ex. fosforhalt, siktdjup samt särskilt förorenande ämnen (SFÄ) såsom zink) samt hydromorfologiska kvalitetsfaktorer (fysiska förhållanden i vattnet och närmiljön). Kvalitetsfaktorerna som ingår i klassningen av ekologisk status skiljer sig dock något mellan sjöar, vattendrag och kustvatten.

Länsstyrelsens klassning av ekologisk status.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Albysjön

2019

God

1

Aspen

2019

Måttlig

2

Bornsjön

2019

God

3

Grindsjön

2019

God

4

Lilla Skogssjön

2019

God

5

Mälaren - Rödstensfjärden

2019

God

6

Stora Skogssjön

2019

Måttlig

7

Tullingesjön

2019

Måttlig

8

Uttran

2019

Otillfredsställande

9

Kagghamraån

2019

Måttlig

10

Tumbaån

2019

Måttlig

11

Älvestaån

2019

Måttlig

12

Hallsfjärden

2019

Måttlig

13

Himmerfjärden

2019

Måttlig

14

Kaggfjärden

2019

Måttlig

15

Näslandsfjärden

2019

Måttlig

Datakälla: Vatteninformationssystem Sverige (VISS)
Uppdaterad: 2019-12-18