Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.2.5.1

Ekologisk status

Länsstyrelsen klassificerar ekologisk status eller potential samt kemisk status för ytvattenförekomster i syfte att avgöra vilka miljökvalitetsnormer (MKN) som ska fastställas. Ekologisk status är en sammanvägd bedömning av biologiska kvalitetsfaktorer (ex. fisk, växtplankton, bottenfauna), fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer (ex. fosforhalt, siktdjup samt särskilt förorenande ämnen (SFÄ) såsom zink) samt hydromorfologiska kvalitetsfaktorer (fysiska förhållanden i vattnet och närmiljön). Kvalitetsfaktorerna som ingår i klassningen av ekologisk status skiljer sig dock något mellan sjöar, vattendrag och kustvatten.

Länsstyrelsens klassning av ekologisk status.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet Datum

0

Uttran

Otillfredsställande

2019

1

Älvestaån

Måttlig

2019

2

Aspen

Måttlig

2019

3

Hallsfjärden

Måttlig

2019

4

Himmerfjärden

Måttlig

2019

5

Kaggfjärden

Måttlig

2019

6

Kagghamraån

Måttlig

2019

7

Näslandsfjärden

Måttlig

2019

8

Stora Skogssjön

Måttlig

2019

9

Tullingesjön

Måttlig

2019

10

Tumbaån

Måttlig

2019

11

Lilla Skogssjön

God

2019

12

Mälaren - Rödstensfjärden

God

2019

13

Bornsjön

God

2019

14

Grindsjön

God

2019

15

Albysjön

God

2019

Datakälla: Vatteninformationssystem Sverige (VISS)
Uppdaterad: 2019-12-18