Gå direkt till sidans innehåll

Krom i sediment

Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Indikator SE. 4.2.1. 6

Genom att analysera bottensedimentens innehåll av tungmetaller och miljögifter får man ett mått på vilken föroreningsbelastning som en sjö varit utsatt för under en betydligt längre tid än vad enskilda vattenprov kan visa.

I de översta centimetrarna av bottensedimenten syns resultaten av de senaste årens utsläpp och i de djupare liggande nivåerna kan tidigare utsläpp spåras. Bottensedimenten kan därför användas som ett historiskt arkiv för att se trender i föroreningsbelastning över tiden.

Nedan redovisar halten krom i den översta centimetern av bottensedimentet.

Kromhalt (Cr) i sjöarnas bottensediment

Datakälla: Botkyrka kommun, Salems kommun och Länsstyrelsens rapport 2011:19
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket höga halter

>500 µg/g ts

1

 Höga halter

100–500 µg/g ts

2

 Måttligt höga halter

20–100 µg/g ts

3

 Låga halter

10–20 µg/g ts

4

 Mycket låga halter

<10 µg/g ts

Kontakt:
Uppdaterad: 2020-02-25