Gå direkt till sidans innehåll

Albysjön

Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Delområde SE. 4.2. 1

Albysjön är belägen längst ner i Tumbaåns sjösystem, och mynnar via Fittjaviken ut i Mälaren. Det är en sprickdalssjö som har bildats i en nord-sydlig förkastning.

Tullingestråkets isälvsavlagringar som omfattar bland annat Pålamalm/Riksten sträcker sig vidare norrut under Tullingesjön och Albysjön och går i dagen på Flottsbronäset och norröver på Ekerö. Albysjön delas mellan Botkyrka och Huddinge kommuner. Större delen av sjöns avrinningsområde ligger i Botkyrka, men sedan 1970-talet avleds även dagvatten från delar av Huddinge till Albysjön via en tunnel. Från norra Botkyrka går en annan mycket stor dagvattentunnel till Albysjön. Sjön får vatten från Tullingesjön genom Flottsbrokanalen, och påverkas genom det även av de uppströms liggande områdena som avvattnar bland annat sjöarna Aspen, Uttran och Flaten. Avrinngen från Albysjön sker till Mälaren via Fittjaviken.

Miljöpåverkan
Sjön belastas främst av förorenat dagvatten från omgivande avrinningsområde. Tidigare har sjön belastats med bland annat renat avloppsvatten från Hammersta reningsverk, som anslöts till Himmerfjärdsverket 1974, utsläpp från St. Botvids kyrkogård i Huddinge och sanitetsvatten från industrier.

Övrigt
Botkyrka kommun är markägare från E4/E20 till Flottsbro. Till Albysjön gränsar följande vattenförekomster:
Mälaren – Rödstensfjärden och Tumbaån – Flottsbrosundet samt grundvattenförekomsten Tullingeåsen- Ekebyhov. Riksten.

Lodkarta
Lodkarta för Albysjön

Uppdaterad: 2023-12-08