Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Foto: Sara Lee
Foto: Sara Lee
Indikator SE.4.3.4.1

Fosforhalter

Fosforhalten i ett kustvatten är ett bra mått på näringsstatusen. Höga halter av fosfor kan ge kraftiga blomningar av blågrönalger (cyanobakterier), igenväxning, syrebrist och en reducering av antalet vattenlevande arter. Botkyrka kommun är medlem i Svealands kustvattenvårdsförbund som årligen i augusti provtar och analyserar vattnen i Kaggfjärden, Himmerfjärden, Näslandsfjärden och Hallsfjärden.

Fosforhalten i augusti.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Näslandsfjärden

 48

2020

1

Himmerfjärden

 30

2020

2

Kaggfjärden

 30

2020

3

Hallsfjärden

 29

2020

Datakälla: Svealands kustvattenvårdsförbund http://www.svealandskusten.se

Kommentar

Fosforhalterna i fjärdarna har de senaste 10 åren varierat mellan medelhöga halter och mycket höga halter.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket hög halt

>31 µg/l

1

 Hög halt

24–31 µg/l

2

 Medelhög halt

19–24 µg/l

3

 Låg halt

15–19 µg/l

4

 Mycket låg halt

<15 µg/l

Uppdaterad: 2021-08-18
Kontakt: