Gå direkt till sidans innehåll

Kemisk status i kustvatten

Indikator SE. 4.3. 6

Vattenmyndigheten klassar den kemiska statusen i kustvatten. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för kust och hav. Det finns gränsvärden för 33 prioriterade ämnen samt 8 övriga förorenande ämnen. Dessa gränsvärden använder Vattenmyndigheten som underlag när den klassificerar kustvattnens för kemisk status.

Andel av de klassade kustvattnen som uppnår god kemisk status utan överallt överskridande ämnen.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

God kemisk status

2009

100

1

God kemisk status

2014

100

2

God kemisk status

2016

75

3

God kemisk status

2017

75

4

God kemisk status

2018

75

5

God kemisk status

2019

100

6

God kemisk status

2021

100

7

Uppnår ej god kemisk status

2009

0,0

8

Uppnår ej god kemisk status

2014

0,0

9

Uppnår ej god kemisk status

2016

25

10

Uppnår ej god kemisk status

2017

25

11

Uppnår ej god kemisk status

2018

25

12

Uppnår ej god kemisk status

2019

0,0

13

Uppnår ej god kemisk status

2021

0,0

Datakälla: VISS (Vatteninformationssystem Sverige) http://www.viss.lansstyrelsen.se/

Kommentar

År 2021 har alla kustvatten i kommunen klassats till god kemisk status. Kommunen har fyra statusklassade kustvatten: Kaggfjärden, Himmerfjärden, Näslandsfjärden och Hallsfjärden.

Undantaget från denna bedömningen är kvicksilver och difenyleter som bedöms överskrida kriterierna för god kemisk status i samtliga svenska vattenförekomster.

Uppdaterad: 2023-09-27