Gå direkt till sidans innehåll

Kemisk status i kustvatten

Indikator SE. 4.3. 6

Vattenmyndigheten klassar den kemiska statusen i kustvatten. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för kust och hav. Det finns gränsvärden för 33 prioriterade ämnen samt 8 övriga förorenande ämnen. Dessa gränsvärden använder Vattenmyndigheten som underlag när den klassificerar kustvattnens för kemisk status.

Andel av de klassade kustvattnen som uppnår god kemisk status utan överallt överskridande ämnen.

Rad-id Kemisk status i kustvatten Senaste värdet (%) Datum

0

God kemisk status

 100

2021

1

Uppnår ej god kemisk status

 0,0

2021

Datakälla: VISS (Vatteninformationssystem Sverige) http://www.viss.lansstyrelsen.se/

Kommentar

År 2021 har alla kustvatten i kommunen klassats till god kemisk status. Kommunen har fyra statusklassade kustvatten: Kaggfjärden, Himmerfjärden, Näslandsfjärden och Hallsfjärden.

Undantaget från denna bedömningen är kvicksilver och difenyleter som bedöms överskrida kriterierna för god kemisk status i samtliga svenska vattenförekomster.

Uppdaterad: 2023-09-27