Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.3.6

Kemisk status i kustvatten

Vattenmyndigheten klassar den kemiska statusen i kustvatten. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för kust och hav. Det finns gränsvärden för 33 prioriterade ämnen samt 8 övriga förorenande ämnen. Dessa gränsvärden använder Vattenmyndigheten som underlag när den klassificerar kustvattnens för kemisk status.

Andel av de klassade kustvattnen som uppnår god kemisk status utan överallt överskridande ämnen.

Rad-id Kemisk status i kustvatten Senaste värdet (%) Datum

0

God kemisk status

 100

2019

1

Uppnår ej god kemisk status

 25

2018

Datakälla: VISS (Vatteninformationssystem Sverige) http://www.viss.lansstyrelsen.se/

Kommentar

År 2019 har all kustvatten i kommunen klassats som god kemiks status (utan överallt överskridande ämnen). Kommunen har fyra kustvatten Kaggfjärden, Himmerfjärden, Näslandsfjärden och Hallsfjärden.

Uppdaterad: 2020-01-10