Gå direkt till sidans innehåll

Kaggfjärden

Foto: Sten Modén
Foto: Sten Modén
Delområde SE. 4.3. 3

Kaggfjärden är en fjärd i Östersjön som delas mellan Botkyrka och Nynäshamn kommuner. Den ligger längst inne i en vik och förbinds med Himmerfjärden genom ett 190 meter brett sund. Bottentopografin med en grund tröskel och ett smalt sund mellan de två fjärdarna försämrar vattenutbytet mellan fjärdarna, men den påverkas troligtvis i stor utsträckning av Himmerfjärdsverkets utsläpp i Himmerfjärden. Botten på Kaggfjärden sluttar långsamt från norr mot söder, och består främst av lera och organiskt material.

et omgivande landskap är kuperat och består av omväxlande partier med mindre tätorter, skog och jordbruksmark. Bebyggelsen i Sibble och Kagghamra tomtområde ligger i anslutning till kusten. Fjärden belastas av kringliggande land- och vattenområden, med bland annat avrinning från Kagghamraån och Snäckstaviksbäcken.

Området Kagghamra har varit bebott sedan äldre järnåldern, och det finns många fornlämningar i trakten. I mitten av 1600-talet blev Kagghamra gård ett säteri, och den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes i början av 1700-talet. I slutet av 1800-talet byggdes Sjöbergs varv vid vattnet, som var ett av de första varven i Sverige där man byggde båtar med järnskrov. Varvsverksamheten blev dock inte särskilt långvarig, utan lades ner efter tio år. Fortfarande kan man se lämningar av varvet, bland annat rester av stapelbädden som syns som pålar i vattnet. På 1930- och 40-talen användes platsen för att experimentera fram olika träimpregneringar som bland annat innehöll arsenik.

Uppdaterad: 2023-09-27